Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709

Warning: Undefined array key 1 in /home/pooyaray/public_html/plugins/system/pwtseo/pwtseo.php on line 1709
وکیل خوب طلاق در مشهد | تلفن : 09156665431

وکیل خوب طلاق در مشهد

اگر شوهر این شروط دوازده گانه را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند

 

09156665431

 

 

طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است  :

   درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی ، مالی ، حیثیتی و غیره برای زن باشد 

  مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا همسر خود را طلاق دهد
وکیل خوب طلاق در مشهد

اگر شوهر این شروط دوازده گانه را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

 

وکیل خوب طلاق در مشهد

 

طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است  :

1. درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی ، مالی ، حیثیتی و غیره برای زن باشد ، زن طبق ماده 1130 قانون مدنی میتواند از محاکم مربوطه

تقاضای طلاق را درخواست کند.

قانون حق طلاق را در صورت عسر و حرج و مخاطرات جانی و مالی و حیثیتی پس از اثبات آن به زن و در صورت کراهت به شوهر اعطاء نموده است

2. مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا همسر خود را طلاق دهد.

3. اگر شوهر این شروط دوازده گانه را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

مدارک و مراحل طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای دادخواست طلاق از طرف زن عبارتست از:

سند ازدواج رسمی

شناسنامه

کارت ملی

مهریه در طلاق از طرف زن

چنانچه زوجه کراهتی نسبت به شوهر داشته باشد میتواند با بذل تمام یا مقدار مهریه آن هم با احراز عسر و حرج و کراهت و مخاطرات به وجود آمده تقاضای طلاق کند و بقیه

مهریه قابل مطالبه می باشد.

 در ضمن شرط تنصیف دارایی فقط در طلاق از طرف مرد می باشد.

اگر در رابطه با مهریه هرگونه توافقی شده باشد زوجه می تواند از آن توافق در دادگاه استفاده کند.

 

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن

اگردر طلاق از طرف زن تا مادام که زن در عده باشد ، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت شود .

مگر توافقی دیگر توسط آنان درزمان عده حاصل شده باشد لکن اگر دخولی انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.

 

طلاق از طرف زن در دوران عقد

 زن میتواند نصف مهریه را مطالبه کند ولی اگر دخول انجام شود و یا اینکه زوجه باکره باشد طبق ماده 1085 قانون مدنی میتواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه

زوج داده نشود از هم بستری با زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است.

 

اجرت المثل و در خواست آن از طرف زن

بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین می شود که حداقل آن از 7 میلیون ریال طبق نظریه هائی که کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع

می شود ، ولی اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد.

 زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد.

زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

تقاضای طلاق غیابی به در خواست زن به علت مفقود الاثر بودن یا فقدان ادرس و انتشار اگهی در روزنامه محلی می باشد

که اگر وکیلی نداشته باشد دادخواست طلاق از طرف مرد و توسط وکلای فرشته عدالت نهایتا ظرف شش ماه انجام می گیرد .

 

 

 
 
 
  
الو روانشناس
 
 
FERESHTEH/EDALAT
 
© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1